REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 02 lutego 2024 ROKU
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.naturalnebrwi.pl. (dalej „Sklep internetowy”). Właścicielem Sklepu internetowego jest: 
  ART GRUP Ekaterina Korzeniewska,
  Ul. Mstowska 3a
  42-244 Kuchary

  NIP: 5291698863
  REGON: 140757861

  e-mail: kontakt@naturalnebrwi.pl

  Adres do korespondencji:
  ART GRUP Ekaterina Korzeniewska, Ul. Mstowska 3a
  42-244 Kuchary
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają
  • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: „naturalnebrwi.pl” przez ART GRUP Ekaterina Korzeniewska.
  • Właściciel Sklepu internetowego – ART GRUP Ekaterina Korzeniewska, ul. Mstowska 3a, 42-244 Kuchary 
   NIP: 5291698863, REGON: 140757861,
  • Zakup – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży poprzez stronę internetową.
  • Klient – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 3. Dostępność towarów będzie aktualizowana na bieżąco z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
 4. Kontakt ze Sklepem internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Kontakt z obsługą Sklepu internetowego możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 pod adresem e-mail: kontakt@naturalnebrwi.pl
 5. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych, zgodna z taryfą operatora Klienta).
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  a) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), z włączoną obsługą Cookies; 
  b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zamówienie może być złożone, wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie Zamówień na produkty udostępniane w Sklepie internetowym jest możliwe: 
  a) po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego (zakupy przez rejestrację), 
  b) przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług świadczonych przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu internetowego wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swój e-mail oraz hasło.
 6. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4, na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie internetowym.
 7. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie internetowym poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
 8. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu internetowego po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 9. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Właściciel Sklepu internetowego podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
 10. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, ich realizacja obywa się automatycznie poprzez otrzymanie linku do pobrania produktu na adres email lub danych do logowania na platformę szkoleniową.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient po zalogowaniu się do Sklepu internetowego, składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, wskazanie sposobu dostawy i płatności, danych niezbędnych do wystawienia faktury na działalność gospodarczą, lub faktury imiennej oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, 
 2. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa Zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie internetowym do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie” wskazując sposób dostawy i płatności oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury na działalność gospodarczą, lub faktury imiennej oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów oraz dane do wystawienia faktury na działalność gospodarczą, lub faktury imiennej wraz z informacją o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Procedura składania Zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca złożenie Zamówienia i treść złożonego Zamówienia.
 6. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail, wraz z którą Sklep internetowy przesyła informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. W dalszej kolejności Klientowi przesyłany jest email z linkiem do pobrania produktu wirtualnego lub dane do logowania na platformę szkoleniową.

IV. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 2. Właściciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone lub dokonane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 3. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Formą płatności obowiązującą w Sklepie internetowym jest płatność kartą kredytową, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

V. FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci faktury wystawionej na dane zawarte w zamówieniu.

VI. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
 2. Po opłaceniu zamówienia towar jest wysyłany natychmiast (automatycznie przez platformę sprzedażową) na adres mailowy Klienta
 3. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od formy płatności jaką wybierze Klient.
 4. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie całej Unii Europejskiej jak i poza nią.
 5. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy.
 6. Wszystkie zamówienia po opłaceniu będą realizowane maksymalnie do 2 dni roboczych.

VII. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Podmiotem odpowiedzialnym wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego co do towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: 
  a) w odniesieniu do towarów zamówionych z opcją dostawy – Właściciel Sklepu internetowego, tj. ART GRUP Ekaterina Korzeniewska.
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na następujący adres : kontakt@naturalnebrwi.pl
 1. W reklamacji należy opisać niezgodność towaru z umową, a także wskazać, czy Klient żąda usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Załączenie dowodu zakupu (faktury imiennej lub na firmę) dokumentującej zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 2. Podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 3. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w pkt 4 poniżej.
 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  – zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  – platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, w szczególności będącego Konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje na podstawie przepisu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy (jako umowy zawartej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta), bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Klient ma prawo do rezygnacji z Zamówienia do momentu realizacji Usługi przez Sklep Internetowy (tj. do momentu pobrania pliku w odpowiednim formacie obejmującego zamówioną Treść Cyfrową). W takim przypadku Sklep Internetowy zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność z tytułu nabycia Usługi – zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego uprzednio została dokonana płatność na rzecz Właściciela Sklepu Internetowego
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych – jako że nie są one zapisane na nośniku materialnym – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Sklepu Internetowego o utracie prawa odstąpienia od Umowy (zgodnie z przepisem art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta).
 4. W przypadku braku wyraźnej zgody Klienta na to, aby spełnianie świadczenia (dostarczenie zamówionych Treści Cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu akceptacji Zamówienia przez Właściciela Sklepu Internetowego, a do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w formie zgodnej z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu można także przesłać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@naturalnebrwi.pl
 6. Właściciel Sklepu Internetowego niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy składaniu Zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta jest ona uważana za niezawartą.
 8. Właściciel Sklepu Internetowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Klientowi zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Właściciel sklepu Internetowego dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsumentowi, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

X. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest ART GRUP Ekaterina Korzeniewska. ,
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celach, na które Klient wyrazi odrębną zgodę.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.
 5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Właściciel Sklepu internetowego powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.naturalnebrwi.pl Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Spory pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego, a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.
 3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.02.2024 r.