REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Niniejszy regulamin określa warunki, udziału w Szkoleniu z zakresu stylizacji brwi metodą anatomiczną w technice Trójzęba. Szkolenie to będzie odbywać się na interaktywnej platformie PRO Brow.

§ 1. Definicje

 1. Szkolenie – kształcenie w zakresie stylizacji brwi określoną metodą.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, zawierający zasady odbycia szkolenia.
 3. Uczestnik – osoba biorąca udział w Szkoleniu.
 4. Organizator – podmiot organizujący Szkolenie: Artique Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 80 będąca właścicielem marki PRO Brow.
 5. Administrator – Organizator przetwarzający dane Uczestnika.

§ 2. Informacje ogólne

 1. Szkolenie z zakresu stylizacji brwi metodą anatomiczną w technice Trójzęba organizowane jest przez markę PRO Brow, a prowadzony przez głównego trenera marki Ekaterinę Kozlovą-Korzeniewską.
 2. Szkolenie organizowane jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik korzystający z usług platformy PRO Brow akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązany jest do przestrzegania zawartych w nim zasad. Rozpoczęcie korzystania z szkolenia na platformie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Platforma PRO Brow składa się z 12 lekcji podzielonej na 4 moduły oraz testów sprawdzających wiedzę z poszczególnych lekcji.
 5. Dostęp do modułów będzie aktywowany co tydzień (raz w tygodniu będą uruchomiały się 1 moduł z 3 lekcjami), przez 4 tygodnie trwania umownego semestru szkoleniowego.
 6. Czas trwania szkolenia to 4 tygodnie, w którym uczestniczą wcześniej zapisane osoby.
 7. Liczba Uczestników jest ograniczona.
 8. W celu korzystania z zasobów platformy PRO Brow, Uczestnik zobowiązany jest do założenia Konta. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem, adresem mailowym oraz loginem podawanymi podczas rejestracji użytkownika (tworzenia konta).
 9. Koniecznym warunkiem zawarcia Umowy i korzystania z serwisu, jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wpłacenie wymaganej bezzwrotnej zaliczki, na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia oraz uregulowania pełnej kwoty za szkolenie przed jego rozpoczęciem.

§ 3. Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą uiszczenia wymaganej zaliczki w wysokości 200,00zł i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zakup Szkolenia uważa się za przyjęty w momencie przesłania Uczestnikowi informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, potwierdzającej zaksięgowanie zaliczki.
 3. Przystąpienie do szkolenia jest możliwe jedynie w momencie uregulowania pełnej kwoty za szkolenie przed jego rozpoczęciem.
 4. Umowa wygasa z chwilą wyrejestrowania Uczestnika, które następuje po 3 miesiącach od momentu zakończenia semestru.

§ 4. Opłaty

 1. Aby móc uczestniczyć w Szkoleniu należy wpłacić 200,00 zł bezzwrotnej zaliczki przed jego rozpoczęciem na numer rachunku bankowego wskazanego przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Po zarejestrowaniu na listę uczestników, a przed rozpoczęciem kursu należy uiścić resztę kwoty za szkolenie, tj. 790 zł w przypadku szkolenia interaktywnego oraz 1190 zł w przypadku szkolenia z praktyką na żywo.
 3. Koszt Szkolenia interaktywnego to 990,00 zł.
 4. Koszt dla osób, które chcą zakończyć Szkolenie z praktyką na żywo to 1390,00 zł.
 5. Wszelkie dane niezbędne do wykonania przelewu, zostaną przesłane Uczestnikowi w wiadomości elektronicznej.

§ 5. Korzystanie z Kursu

 1. Do korzystania z platformy PRO Brow, konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne:
   • System komputerowy:
   • Microsoft Windows XP lub nowsza wersja systemu Microsoft Windows, Mac OS X 10.4.8 lub nowsza wersja systemu Mac OS X.
   • Przeglądarka internetowe:
   • Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja,
   • Mozilla FireFox 20.X lub jej nowsza wersja,
   • Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowsza wersja,
   • Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowsza wersja
   • Odtwarzanie filmów będących elementami interaktywnych kursów PRO BROW w dużym stopniu zależy od właściwości połączenia z Internetem (szybkości łącza) oraz indywidualnych ustawień komputera – należy zwrócić uwagę na wszelkiego typu firewalle, programy antywirusowe, programy typu p2p, które mogą zakłócać transmisję. Właściwości sieci mają wpływ na jakość odtwarzania materiału..
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej oraz materiałów szkoleniowych na platformie PRO Brow (w tym powielania, przekazywania, nagrywania, rozpowszechniania) bez pisemnej zgody Organizatora.
 2. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach platformy PRO Brow, podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.
 3. Wszelkie formy kopiowania, przetwarzania, powielania i przekazywania osobom trzecim w sposób komercyjny lub nieodpłatny jest naruszeniem praw autorskich i jest surowo zabronione.
 4. Szkolenie może odbywać jedynie osoba, która zakupiła kurs, w innym przypadku jest traktowane jako nielegalne rozpowszechnianie i stanowi naruszenie praw autorskich.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych, majątkowych lub autorskich Administratora i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł za każdorazowe naruszenie. 
 6. Uczestnik zobowiązuje się do rzetelnego zapoznania się ze wszystkimi lekcjami Szkolenia, przyswojenie materiałów w nich zwartych i na ich podstawie rozwiązania testów sprawdzających zdobytą wiedzę.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w co tygodniowych webinarach z udziałem głównego trenera.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do zakończenia szkolenia w wybranej przez niego formie zgodnie z  §6 niniejszego regulaminu. W przypadku nie przystąpienia do ukończenia kursu uczestnik nie otrzyma certyfikatu kończącego Szkolenie.

§ 6. Ukończenie Kursu

 1. Aby ukończyć Szkolenie, Uczestnik kończący interaktywną akademię wysyła na adres poczty elektronicznej organizatora prace na modelkach typu „przed i po”.
 2. Praca, o której mowa w powyższym punkcie, należy wykonać samodzielnie.
 3. Każdy Uczestnik, po zakończeniu Szkolenia otrzymuje Certyfikat, który zostaje wysłany na jego adres mailowy.
 4. Uczestnicy pragnący zakończyć kurs w formie praktyki na żywo zobowiązany jest do ustalenia terminu spotkania z Organizatorem w dogodnym dla obu stron terminie.
 5. Uczestnik zobowiązuje się przyjechać na odbycie egzaminu końcowego do Częstochowy.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wystawienia certyfikatu jeżeli prace wykonane przez Uczestnika będą słabej jakości, lub zaproponuje rozszerzenie szkolenia o dodatkową praktykę na żywo celem wyrównania braków za dodatkową opłatą. 

§ 7. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ARTIQUE Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 80, NIP 5732861715, REGON 363788716. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@probrow.pl Numer telefonu: 511 077 799 lub pisemnie na adres Administratora.
 1. Twoje dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla uczestnictwa w Mistrzostwach.
 2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 3. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 4. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 6. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Szkolenia oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Szkolenia, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 3. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych.
 5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podałeś swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.
 8. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 8. Reklamacje

 1. W przypadku problemów z logowaniem na platformę PRO Brow lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora drogą mailową na adres kontakt@probrow.pl
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od wpłynięcia na adres kontakt@probrow.pl.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik, który nie rozpoczął korzystania ze Szkolenia, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując 100% zwrot kosztów.
 2. Uczestnik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres: kontakt@probrow.pl
 3. Rozpoczynając korzystanie ze Szkolenia, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do wykorzystania fotografii otrzymanych przez Uczestnika na stronie wydarzenia, portalach społecznościowych i stronach www związanych z Organizatorem.
 2. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatora, z tytułu wykorzystania wizerunku Uczestnika lub nadesłanych przez uczestnika fotografii przez Organizatora w celach redakcyjnych i promocyjnych.
 3. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, o których poinformuje Uczestników poprzez wiadomość e-mail.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 06.09.2019 roku.