Regulamin konkursu „Minikonkurs na naturalną stylizację brwi”

Regulamin konkursu 

 

 • 1 Postanowienia ogólne 

 

 1. Organizatorem konkursu „Minikonkurs na naturalną stylizację brwi” (dalej: „Konkurs”) jest Artique spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marszałkowska 80

00-517 Warszawa NIP: 5732861715, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

 1. Organizator konkursu: 

 

 1. a) informuje, iż niniejsza promocja nie jest w żaden sposób stworzona, sponsorowana, popierana oraz przeprowadzana przez serwis Facebook, 
 2. b) w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 

 

 • 2 Zasady konkursu 

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 18 lat zwanym dalej „Uczestnikiem”.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.12.2019 r., z chwilą jego ogłoszenia na fanpage Ekaterina Kozlova PRO Brow i trwa do 16.01.2020 r., do godziny 23:59. 
 3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien wejść na profil Ekaterina Kozlova PRO Brow, zapoznać się z postem konkursowym i wykonać zadanie konkursowe, tj. udostępnić post konkursowy oraz wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy kontakt@probrow.pl

 

Zadanie konkursowe: Wykonaj na modelce naturalną stylizację brwi (bez zamalowania skóry), z dopasowaniem do jej anatomicznych kształtów oraz przyślij zdjęcie przed i po (zdjęcie całej twarzy oraz każdej brwi z osobna). Zdjęcia powinny być dobrze doświetlone i ostre – tylko takie będą brane pod uwagę w trakcie oceny. Do maila z konkursową pracą należy dołączyć zgodę modelki na użycie wizerunku na potrzeby konkursu (skan lub zdjęcie podpisanej zgody)

 

 1. Wysłanie zgłoszenia konkursowego równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika z Regulaminem. 
 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu. W przypadku przesłania dwóch lub więcej prac przez jednego uczestnika, Organizator będzie brać pod uwagę wyłącznie pracę, która została przesłana jako pierwsza.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub naruszające prawo regulaminu lub ogólne zasady, w tym m.in. : – wulgaryzmy, treści/zdjęcia obraźliwe lub treści/zdjęcia sprzeczne z prawem, – teksty reklamowe dotyczących jakichkolwiek podmiotów i przedmiotów,– naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku, 
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko, adres zamieszkania) dla celów przeprowadzenia Konkursu i wysłania nagrody. 
 5. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

 

 • 3 Czas trwania konkursu 

 

 1. Konkurs odbywa się w terminie 27.12.2019 (w momencie ogłoszenia) do 16.01.2020 do godziny 23:59, przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do 23.01.2020 r. 
 2. Wszelkie prace konkursowe przesłane po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę przez Organizatora. 

 

 • 4 Zasady wyłonienia zwycięzców 

 

 1. Wyboru zwycięskich prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora. 
 2. Pula przyznanych nagród w konkursie to 5 nagród. Jedna praca konkursowa otrzyma jedną nagrodę. 
 3. Przy wyborze zwycięzców będą brane pod uwagę jakość oraz sposób wykonania stylizacji.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage Ekaterina Kozlova PRO Brow najpóźniej do dnia 23.01.2020 r. 

 

 • 5 Nagrody 

 

 1. Wyłącznym fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodami są:

 

1 miejsce otrzyma dwie publikacje w formie książek, zestaw pędzelków oraz certyfikat jakości PRO Brow

2 i 3 miejsce otrzyma dwie publikacje w formie książek, duet do farbowania brwi oraz certyfikat jakości PRO Brow

4 i 5 miejsce otrzyma dwie publikacje w formie książek oraz certyfikat jakości PRO Brow

 

 1. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się bezpośrednio z wygranymi za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników w celu ustalenia miejsca wysyłki lub odbioru prezentu. 
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
 3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

 • 6 Jury 

 

 1. Oceny zadania konkursowego dokona Jury powołane przez Organizatora. Osobą oceniającą prace będzie główny trener PRO Brow tj. Ekaterina Kozlova-Korzeniewska.
 2. Prace konkursowe będą oceniane wyłącznie na podstawie przesłanych opisów.
 3. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

 

 • 7 Dane osobowe 

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 100). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa. 

 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów: a) związanych z przeprowadzeniem Konkursu, b) wyłonieniem zwycięzców, c) przyznaniem i wydaniem nagród, d) postępowaniem reklamacyjnym. 
 2. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. 
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz usuwania. 
 4. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs opisów, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą otrzymania zgłoszenia udziału w Konkursie. Organizator posiada nieodpłatną bezterminową licencję na nadesłane prace bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym na utrwalenie i zwielokrotnienie w dowolnej ilości egzemplarzy technikami drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi dla celów publikacji pracy konkursowej oraz jej archiwizowania w ramach archiwów drukowanych i elektronicznych. 

 

 • 8 Postanowienia końcowe 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jej publikacji na stronie internetowej Organizatora. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub niepoinformowania przez Uczestnika o zmianie danych osobowych. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i YouTube. 
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 
 5. Od decyzji Organizatora w kwestii wyboru zwycięzców nie przysługuje odwołanie. 
 6. Wszelkie zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail pracownika Organizatora, tj. kontakt@probrow.pl w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 7. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.probrow.pl
 8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 9. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *